Żeglarskie Grand Prix Warszawy

Żeglarskie Grand Prix Warszawy to cykl regat rozgrywanych od 1976 roku na Zalewie Zegrzyńskim. Organizatorem cyklu jest Warszawskie Towarzystwo Regatowe.

Regaty rozgrywane są zgodnie z międzynarodowymi Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych, oraz Przepisów Pomiarowych właściwych dla klas startujących a także Zawiadomienia o regatach, Instrukcji Żeglugi i Regulaminu ŻGPW.

Regaty mogą być rozgrywane w klasach: OMEGA, T, T1, T2, T3, TD, TANGO i SYMPATHY 600 przy czym istnieje możliwość wyodrębnienia innych klas jeśli spełniony jest warunek minimum (3 jachty, w Mistrzostwach Warszawy 4 jachty). Do cyklu zalicza się wyniki klas, w których przeprowadzono minimum 2 imprezy.

Grand Prix Warszawy przyznawane jest w klasach, w których minimum trzech zawodników zostanie sklasyfikowanych, tj uzyskają oni punkty w minimum dwóch imprezach cyklu. Klasyfikację ŻGPW prowadzi się indywidualnie w klasach, zespołowo w klasach oraz zespołowo łącznie.

Zasady Punktacji ŻGPW

Wyniki regat podawane są według punktacji Żeglarskiego Grand Prix Warszawy, przy czym punkty za miejsca w Mistrzostwach Warszawy mnożone są przez współczynnik rankingowy 1,5.

Każdy sternik otrzymuje za zajęte miejsce ilość punktów równą ilości startujących plus 1, minus zajęte miejsce. Za miejsca w pierwszej trójce sternicy otrzymują punkty dodatkowe: za miejsce I – 4 punkty, za II – 2 punkty, za III – 1 punkt.

Wyniki indywidualne

uzyskuje się przez zsumowanie punktów uzyskanych w poszczególnych imprezach cyklu. Przy rozegraniu:

  • - 5 i mniej imprez w klasie sumuje się wszystkie wyniki,
  • - 6 imprez w klasie sumuje się 5 najlepszych wyników,
  • - 7 imprez w klasie sumuje się 6 najlepszych wyników,
  • - 8 lub 9 imprez w klasie sumuje się 7 najlepszych wyników,
  • - 10 i więcej imprez w klasie sumuje się 8 najlepszych wyników.

Punktacja zespołowa

W zgłoszeniu do regat sternicy podają przynależność do zespołu lub klubu. W danej imprezie zespół otrzymuje taką ilość punktów, jaką w klasyfikacji indywidualnej uzyskali w sumie poszczególni sternicy zespołu.

Klasyfikację zespołową łączną uzyskuje się przez zsumowanie punktów zawodników zespołu we wszystkich klasach.